Velammal(A Network of Matric Schools)

Velammal vidyashram

Surapet Campus

(KG to Grade 12)

School Address

# No. 17 Venkateshwara Nagar, Ambathur, Chennai - 53, Phone: 044-64533373,26582813, vva.info@velammalvidhyashram.edu.in

Maraimalai Nagar Campus

(KG to Grade 6)

School Address

Kayarambedu-Maraimalai Nagar Road,
Kalivanthapattu,Chennai-603209,
Phone: 7823999173, vmsm.info@velammalexcellence.edu.in

           

For more details:www.velammalvidhyashram.edu.in